បទ​ ពាក្យប្រាំបី

សប្បាយកំុភ្លេចការសិក្សា

យើងជាកូនសិស្សត្រូវខំប្រឹងប្រែង  ស្រវាតនិងស្រវែងទៅសិក្សា

យកសៀវភៅមកហើយខំកត់ត្រា ពាក្យគ្រូបាអច្ចារប្រៀនប្រដៅ។

កំុខំប្រឹងពេកលេងទូរសព័្ទ ព្រោះវាអាចបន្លាស់ផ្លូវយើងដើរ

ធ្វើឲ្យយើងគិតថាវាប្រសើរ មិនគិតសួរខ្លួនតើល្អដូចម្តេច។

ទៅរៀនម្តាយខំអង្វរនិងដេញ ឲ្យខំប្រឹងប្រែងវិញមិនទាន់ហួសពេល

ចូរកូនសិក្សាកំុឲ្យខ្លួនរេល កុំឲ្យខ្លួនទំនេរអង្គុយលេង។

មុនរាប់អានមិត្តភក្តិត្រូវគិតសិន តើវាជាប្រហិណឬប្រយោជន៍

មិត្តភក្តិដែលអាចនាំរៀននិង​សើច ឬក៏មិត្តចិត្តខ្លោចនាំតែវ៉ែ។

ចូរខំប្រឹងសិក្សាទាន់ខ្លួននៅក្មេង កុំឲ្យជាប់ប្រេងលាងមិនច្រះ

ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនដឹងអីច្បាស់ អង្គុយមុខក្រដាស់គ្មានអក្សរ។

ខំប្រឹងសាងសង់ស្ពានដើម្បីឆ្លង ពេលចូលទៅប្រលងបាននិទ្ទេស

រៀនសិក្សាពូកែហើយនិងចេះ បើធ្វេះប្រហេសកុំស្តាយក្រោយ។

នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ពាក្យកំណាព្យ មានអារម្មណ៍ដូចចាបហើរសប្បាយ

ឲ្យកំណាព្យនេះជួយថ្លែងនិងថ្លាយ ចូរកុំព្រោះសប្បាយភ្លេចការសិក្សា។

ជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរ មីង ពូ​ ពុក ម៉ែក៏សុកសប្បាយ

សូមកុំឲ្យមានគ្រោះមហន្ត​រាយ ចូរជួយចេញឲ្យឆ្ងាយមានតែលាភ។

 

Girl for the future | Technovation

At the Google headquarter

“Dream doesn’t become a reality through magic, it takes sweat, hard work and determination – Colin Powell”. Nowadays, many programs are created to empower and show the potential for girls. That’s why I decided to join Technovation. Dom, our country director introduced us to Technovation. In order to join technovation, we need to have at least two or three people in our group. For my group, there were me, Cheata, Leza, Sabda and Mariya. When we started learning, each team got at least two mentors. The beginning of technovation was really stressful and difficult. Since it was my first time getting introduced to a much former code block. Every day on Sunday we would go to CKCC and learned more about technovation. CKCC is a school where we went to study for technovation. There were two categories that we need to learn about are business and coding. I was the coder and sometime it can be so stressful that I want to drop out of Technovation. The only things that keep me motivated were my team and the thought that I have come this far and accomplished this much but if I turn back it is like all the effort and sweat that I put into all of this would be meaningless. I and my team were developing an app that is called “Cambodia Identity Product”. The app helps people that are living in poverty and are selling Cambodia traditional product. The goal of this app is to help and promote traditional product since nowaday moderns product is so popular. It was the last week of technovation and I have to wake up early in the morning which is 3 am and finished the code checklist. After our submission globally we have to pitch our idea which is in the mini pitch. Unfortunately, my team didn’t win and we thought that our app will not be good enough. From then on I stopped thinking about my app and I just try to forget it. On the day that I opened my computer, I stood in front of my computer paralyzed both in shock and in excitement. My team got to the semi-final and I am very proud of it. For now, all our team can do is to cross our fingers and hope that we could get to the final. The finalist was announced and we were one of the finalists. We got to go the US to pitch our idea. We spent about one week in the US. I am very proud of my team because this is the first time ever that a team from Cambodia has won to the world pitch. We really enjoyed being in the US and we got to visit different places such as cryptic studio, Google. I was very excited to make new friends, gain new experiences and try new foods. Even though my team didn’t win the world pitch, but I am very proud of my team. Getting to go to the US help me to have more perspective on different problems in different countries. Collaboration on a team is very important. So that’s why you need a lot of teamwork to succeed. For my team, we need to pitch our idea to a group of smart and professional people. I am really proud of myself for being able to  speak confidently on the stage. I also want to say thank you to the Cambodian who came to support us. It felt really great to know that we have someone there that are helping and guiding us. For them to take their time from what they are doing and to come support and teach us, is phenomenal.  Lastly, I want to show the world that girls can do just as many things as boys can and I also want to inspire girls to join technovation because opportunity doesn’t just come and go so any opportunity that knocks just open a free hand for the opportunity.